2024/1314/SRW/OP OPB - Opleidingsmanager Mens en Welzijn
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Opleidingsmanager
Departement:
Howest opleidingen Kortrijk
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100 %
Duur:

De opleidingsmanager, aangesteld of benoemd in het ambt van lector, wordt voor de duur van het mandaat aangesteld in het ambt van hoofdlector met de niet verworven salarisschaal 509 mèt een bijkomende mandaatsvergoeding van bruto € 574,35 per maand aan de huidige index.

De lopende mandaatsperiode duurt in principe nog tot en met 31.08.2025. Het mandaat kan na een mandaatsperiode (standaard 4 jaar) hernieuwd worden na een formele beoordeling, beslist door het Bestuurscomité.

Omdat een opleidingsmanager voldoende geïntegreerd zou zijn in de opleidingen, vervult de opleidingsmanager ook een onderwijsopdracht. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke expertise en talenten van de opleidingsmanager om een inhoudelijk sterke combinatie te vormen.

De cluster Mens en Welzijn omvat volgende opleidingen:

-         Bachelor Sociale readaptatiewetenschappen

-         Bachelor Ergotherapie.

In functie van de in te vullen onderwijsopdracht is het daarom nuttig expertise te hebben binnen het sociaal agogische, het pedagogische en/of het onderzoekende. Ervaring in jeugdhulp of jeugdopbouw is een pluspunt.

Er is ook een nauwe samenwerking met de bacheloropleiding Sociaal Werk die ook aangeboden wordt in Kortrijk.
Details

Taakomschrijving

Howest is een innovatieve, atypische en ondernemende hogeschool met 8000 studenten, 800 medewerkers en campussen in Kortrijk, Brugge en Oudenaarde. Onze kwaliteitsvolle, sterke en zo mogelijk unieke opleidingen vormen autonome teams en staan centraal in het organisatieconcept van HowestDe opleidingsmanager is verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering, de kwaliteit en de inhoud van een cluster van opleidingen. De opleidingsmanager zet in op cross-horizontale samenwerkingen in onderwijs en onderzoek met oog op een efficiënt middelenbeheer en effectieve onderwijsorganisatie. De opleidingsmanager organiseert de opleidingen in de cluster en draagt hierbij zorg voor een optimale personeelsinzet en haalbare werkorganisatie. In functie van de unieke identiteit en grootte van de diverse opleidingen kan de opleidingsmanager taken delegeren in de opleidingsteams. Zo kan de opleidingsmanager voor één of meerdere opleidingen/keuzetrajecten/afstudeerrichtingen in de cluster opleidingscoördinatoren aanstellen die het aanspreekpunt zijn voor studenten, het unieke onderwijsconcept alsook onderwijsontwikkeling en -organisatie realiseren. De opleidingscoördinatoren adviseren de opleidingsmanager van de cluster met betrekking tot synergiën tussen de opleidingen en manieren om elkaar te versterken/helpen.


De opleidingsmanager rapporteert voortgang in resultaatsgebieden en beleidsacties aan de directeur opleidingen:

Resultaatsgebied onderwijsbeleid:


·        Samen met de directeur opleidingen de strategische doelstellingen verder vertalen in beleidsplannen met concrete (jaar)doelstellingen en projecten.


·        Directeur opleidingen en management informeren over de stand van zaken met betrekking tot de eigen projecten die afgeleid zijn van de strategische doelstellingen.


Resultaatsgebied onderwijsontwikkeling op niveau cluster:


·        Kwaliteitsvol aanbod tot effectief en attractief leren aanbieden in nauwe samenwerking met interne professionals inzake onderwijs, onderzoek, dienstverlening, internationalisering en ondernemerschap.


·        Opstellen van onderwijskundige leerresultaten binnen de opleidingen.


·        Overleggen en onderhandelen met interne en externe partners met oog op mogelijke samenwerking in functie van trends en noden (graduaats- en bachelorproeflijnen, stages, …).


·        Complementariteit van competenties maximaliseren met op oog op kwaliteitsvolle in-, door-, en uitstroom van studenten en personeel in opleidingen.


·        Evalueren en bewaken van de onderwijsprestaties, uitgezette leerlijnen en krachtige leeromgeving van de opleidingen in de cluster.


Resultaatsgebied onderwijsorganisatie op niveau cluster:


·        Maximaliseren van kansen voor studenten door studentenbegeleiding, trajectbegeleiding, internationalisering te faciliteren binnen de opleidingsteams.


·        Garanderen van adequate administratieve en logistieke ondersteuning van de onderwijsactiviteiten van de opleidingen in de cluster.


·        Optimaliseren van personeelsinzet en taakverdeling over de opleidingen binnen de cluster.


Resultaatsgebied middelenbeheer:


·        Efficiëntiewinsten en schaalvoordelen maximaliseren binnen de cluster.


·        Opvolgen van verschillende kostenplaatsen verbonden aan onderwijs en onderzoek en directeur opleidingen pro-actief bijtreden in het monitoren van middelenbeheer.


 


De opleidingsmanager deelt en integreert de howest waarden Serve – Empower – Care in het eigen handelen en aansturen van medewerkers. De opleidingsmanager is verantwoordelijk voor een goede werksfeer, het engageren en motiveren van medewerkers en bevordert continu de professionele ontwikkeling (ook van zichzelf) om vanuit een attitude van samenwerking en levenlang leren te kunnen inspelen op relevante actuele ontwikkelingen.


Profiel

Howest competentieprofiel:


·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·        Je bent openminded.


·        Je bent een teamplayer.


·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·        Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


·        Je bent een krachtige veranderingsmanager met groot verantwoordelijkheidsgevoel in procesopvolging en werkorganisatie met een attitude van voortdurend verbeteren.


·        Je bent een people manager die gericht is op samenwerking, de medewerkers engageert en begeleidt in hun professionalisering.


·        Je bent een geboren netwerker en identificeert de juiste interne en externe partners.


·        Je bent probleemoplossend en hanteert een ontwapenende maar overtuigende communicatiestijl.


Je integreert de waarden van Howest (serve-empower-care) in het eigen handelen en aansturen van medewerkers.

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:


·        Je hebt een masterdiploma


·        Je beschikt over relevante kennis van het hoger onderwijs en de nieuwste ontwikkelingen hiervan.


·        Je beschikt over relevante kennis van het vakdomein en werkveld van de opleidingen in de cluster.


·        Je beschikt over relevante ervaring in managementkwaliteiten.


·        Je hebt reeds een managementopleiding (motiverend leiderschap) gevolgd of bent bereid dit te doen.


·        Je voldoet aan art. V.106 van de Codex Hoger Onderwijs


 


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.
Je hebt relevante (werkveld)ervaring in functie van de verschillende onderwijsopleidingen in Howest.


Je hebt eveneens ervaring in een leidinggevende functie.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:


·        Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.


·        Uitgebreide vormingsmogelijkheden.


·        Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.


·        Mogelijkheid tot telewerken.


·        Loopbaanbegeleiding en coaching.


·        woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 


·        Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.


·        Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.


·        Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.


·        Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.


·        Culturele, toeristische en shopping-voordelen via Benefits@work en met de lerarenkaart.


Opmerkingen

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 23/06/2024. Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.


Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek op maandag 1 juli vanaf 18u in Kortrijk. Er kan voor deze mandaatfunctie ook een assessment georganiseerd worden.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Frederik D’hulster – algemeen directeur
Frederik.dhulster@Howest.be

+32478978683

Informatie betreffende selectieprocedure
Lien De Ketele
E-mail: lien.de.ketele@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/06/2024

Datum interview: 01/07/2024

Indiensttreding: 01/09/2024