2024/1334/DAE/ATP OPB - Coördinator Global Engagement
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Administratief medewerker
Departement:
Howest opleidingen Kortrijk
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:

Je wordt contractueel aangeworven voor bepaalde duur van 01/11/2024 tot en met 31/08/2025.
Omzetting naar statutair ambt, verlenging en benoeming is mogelijk.

Er wordt een werfreserve aangelegd.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

---

You will be recruited by contract for an fixed term from 01/011/2024 to 31/08/2025.

Conversion to statutory post, extension and appointment is possible.

A yard reserve will be established

The maximum allocated seniority from the private sector and/or self-employment is 10 years for this post. This useful professional experience can be granted subject to the submission of the necessary supporting documents and after examination of the complete file. Where applicable, seniority may be increased by seniority from the public sector.
Details

Taakomschrijving

Het Digital Arts & Entertainment-curriculum biedt een van de beste opleidingen op het gebied van gameontwikkeling en VFX ter wereld. Binnen het DAE-curriculum kneden we studenten tot Technical Artists die de kloof tussen artiest en ontwikkelaar kunnen overbruggen.


DAE bestaat uit 6 Majors (VFX, 3D Animation, Game Graphics Production, Game Development, Sound Design, 3D Animation en Independent Game Production), DAE Research en het Community Team.


Vanwege de groeiende studentenpopulatie en een groeiend community team zijn we op zoek naar een nieuwe collega dat de rol van een international coordinator op zich neemt.


·       Je bepaalt de strategie en toekomst van DAE International


-          Wervingsstrategie, planning, budgettering, welke studenten, wanneer, hoe, waarom, met welke partner...


·       Je detecteert en volgt internationale kansen en projecten op, partnerschappen, masters...


·       Je vertegenwoordigt DAE international op verschillende lokale en buitenlandse evenementen en conferenties via en met het DAE Ambassador team.


·       Je werkt samen met Howest admissions om inkomende internationale studenten te helpen coördineren.


·       Je werkt nauw samen met de andere leden van het Community Team op het gebied van Outreach en PR, Ethiek en de andere community assistenten.


·       Je helpt bij het coördineren en organiseren van extern gerichte evenementen zoals de Unwrap Career Fair, de L'Oreal wedstrijd, de Portfolio avond...


 


The Digital Arts & Entertainment curriculum offers some of the best game development and VFX education in the world. Within the DAE curriculum we mold students into Technical Artists that can bridge the gap between artist and developer.


DAE exists out of 6 Majors (VFX, 3D Animation, Game Graphics Production, Game Development, Sound Design, 3D Animation and Independent Game Production), DAE Research and the Community Team.


Due to the growing student population and an evolving community team, we are looking for a new colleague that takes up the role of an international coordinator.


·       You define the strategy and future of DAE International


o    Recruitment strategy, planning, budgeting, which students, when, how, why, with which partner…


·       You detect and follow up international opportunities and projects, partnerships, masters…


·       You represent DAE internationally at different local and abroad events and conferences through and with the DAE ambassador team.


·       You work together with Howest admissions to help coordinate incoming international students.


·       You work together closely with the other members of the Community Team on the topics of Outreach and PR, Ethics and the other community assistants.


You help coordinate and organize externally focused events like the Unwrap Career Fair, The L’Oreal contest, The Portfolio evening…

Profiel

Howest competentieprofiel:


·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


·        Je bent openminded.


·        Je bent een teamplayer.


·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


·        Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


·        Je bent je bewust van de context van games en VFX.


·        Je vindt het leuk en goed om evenementen te organiseren.


·        Je bent proactief en oplossingsgericht. Je kunt ideeën verwoorden en implementeren.


·        Je communiceert graag met externe partners en bent goed in het onderhouden van externe relaties.


·        Je bent teamgericht en kunt nauw samenwerken met andere collega's in het community team.


·        Je werkt graag met verschillende culturen en houdt van interactie met een breed netwerk van partners en organisaties.
Howest competence profile:


·        You take your professional role in a committed manner.


·        You are open-minded.


·        You are a team player.


·        You respond adequately and agile to change and innovation.


·        You are convinced of the importance of social commitment.


·        You are a broad networker and you bring your professional network within Howest.


·        You help build up Howest's international dimension.


·        You have an attitude of lifelong learning.


Job-specific competency profile:


·        You are aware of the context of games and VFX.


·        You enjoy and are good at organizing events.


·        You are proactive and solution oriented. You can articulate and implement ideas.


·        You enjoy communicating with external partners and are good at maintaining external relations.


·        You are team-oriented and can work closely with other colleagues in the community team.


You enjoy working with different cultures and love to interact with a broad network of partners and organizations.

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:


Dit profiel is gericht op een  bachelor of master.


Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.
Diploma and knowledge required:


·        This profile is aimed at a bachelor of master.


·        You have good oral and written communication skills in Dutch and English.


If you have a foreign degree, with the exception of the Netherlands, an equivalency certificate from NARIC (www.naric.be) should be added.


Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:


·       Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.


·       Uitgebreide vormingsmogelijkheden.


·       Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.


·       Mogelijkheid tot telewerken.


·       Loopbaanbegeleiding en coaching.


·       woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 


·       Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.


·       Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.


·       Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.


·       Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.


·       Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.


Howest, the University College West Flanders, is an atypical, creative, innovative and entrepreneurial university college. We try to put our core values, Serve Empower Care, into practice every day. Howest is an open and pluralistic university college, with respect for diversity.


As an agile and decisive organisation, Howest offers its staff the following benefits:


·       Staff members with an employment pct. of at least 50% get a laptop at their disposal. In addition, a pool of laptops is available to all staff members for use on campus.


·       Extensive training opportunities.


·       Opportunity to gain international experience.


·       Possibility of teleworking.


·       Career guidance and coaching.


·       Commuting by public transport is 100% reimbursed. Those coming by bicycle can count on a bicycle allowance.


·       Monthly allowance for private internet connection.


·       Blue bikes and cambio cars are available for service travel.


·       Meals on offer at democratic prices.


-          Networking moments spread throughout the year.


- Cultural, tourist and shopping benefits with Benefits@Work and the teachers' card.

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
For substantive info, please contact:
Dries Deryckere -opleidingsmanager DAE
dries.deryckere@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
For info regarding appointment characteristics, please contact:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2024

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/11/2024