2024/1375/DAE/OP OPB - Game producer & Business lector
Over ons

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Howest opleidingen Kortrijk
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:

Je wordt contractueel aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2024 tot en met 31/08/2025.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht
Omzetting naar statutair ambt, verlenging en benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

---

You will be hired by contract for a fixed term from 01/09/2024 to 31/08/2025.

There is a possibility that a teaching position may be arranged during the evening and/or on Saturdays

Conversion to statutory post, extension and appointment is possible.

The maximum length of seniority granted from the private sector and/or self-employment is 10 years for this position. This useful professional experience may be granted subject to the submission of the necessary supporting documents and after examination of the complete file. Where applicable, seniority may be increased by seniority from the public sector.
Details

Taakomschrijving

Het Digital Arts & Entertainment-curriculum biedt een van de beste opleidingen op het gebied van gameontwikkeling en VFX ter wereld. Binnen het DAE-curriculum kneden we studenten tot Technical Artists die de kloof tussen artiest en ontwikkelaar kunnen overbruggen.


DAE bestaat uit 6 Majors (VFX, 3D Animation, Game Graphics Production, Game Development, Sound Design, 3D Animation en Independent Game Production), DAE Research en het Community Team.

Een van de competenties van een IGP-student is het begrijpen van het Vlaamse Game Development ecosysteem en het kennen van de structuur en taal van een start-up. Dit is een unieke context, aangezien gameontwikkeling geen typische industrie is.


Je coacht en onderwijst studenten in de volgende vaardigheden:


·        De basisvaardigheden van plannen en uitvoeren van game projecten.


·        Best practices en tools voor efficiënt projectmanagement.


·        Budgetbeheer en financieel toezicht voor game development projecten.


·        Effectief teammanagement en leiderschapsvaardigheden.


·        Inzicht in de basis van investeringsstructuren en financiële planning die specifiek zijn voor indie game studio's.


·        Hoe je boeiende pitches ontwikkelt en levert aan uitgevers en investeerders.


·        Inzichten in de Belgische gamesindustrie en haar unieke landschap.


·        Het ontwikkelen van strategische langetermijnplannen voor studiogroei en duurzaamheid.


·        Analyseren van markttrends in de gamingindustrie.


Je legt en onderhoudt verbanden tussen het curriculum en de DAE-onderzoeksgroep om kennis en projecten te delen en te benutten.


Naast lesgeven neem je ook de leiding over een regio-overschrijdend project dat DAE-studenten verbindt met studenten van andere scholen, contexten en sectoren. Meer informatie over dit project vind je hier: https://www.linkedin.com/showcase/crosstechxperience-ctx/?trk=affiliated-pages


Meer informatie over DAE en het curriculum vind je hier:

https://digitalartsandentertainment.com/page/139/Independent+Game+Production


---


The Digital Arts & Entertainment curriculum offers some of the best game development and VFX education in the world. Within the DAE curriculum we mold students into Technical Artists that can bridge the gap between artist and developer.


DAE exists out of 6 Majors (VFX, 3D Animation, Game Graphics Production, Game Development, Sound Design, 3D Animation and Independent Game Production), DAE Research and the Community Team.


One of the competences of an IGP student is understanding the Flemish Game Development ecosystem and knowing the structure and language of a start-up. This is a unique context, as game development is not a typical industry.


You coach and teach students in the following skills:


·        Fundamentals of planning, scheduling, and executing game projects.


·        Best practices and tools for efficient project management.


·        Budget management and financial oversight for game development projects.


·        Effective team management and leadership skills.


·        Understanding basic investment structures and financial planning specific to indie game studios.


·        How to develop and deliver compelling pitches to publishers and investors.


·        Insights into the Belgian games industry and its unique landscape.


·        Developing long-term strategic plans for studio growth and sustainability.


·        Analyzing market trends in the gaming industry.


Next to teaching, you also take the lead on a cross-regional project that interfaces DAE students with students from other schools, contexts, and sectors. More information on this project can be found here: https://www.linkedin.com/showcase/crosstechxperience-ctx/?trk=affiliated-pages


More information on DAE and the curriculum can be found here: https://digitalartsandentertainment.com/page/139/Independent+Game+Production


Profiel

Howest competentieprofiel:


          Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.


          Je bent openminded.


          Je bent een teamplayer.


          Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.


          Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.


          Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.


          Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.


          Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:


          Trackrecord in de videogamebranche als manager of producent.


          Kennis van de Belgische gamesindustrie en de ontwikkeling van indiegames.


          Vermogen om teams te leiden en te beheren.


          Sterke interpersoonlijke vaardigheden voor samenwerking en conflictoplossing.


          Ervaring met het begeleiden en ontwikkelen van junior teamleden.


          Expertise in projectplanning, planning en uitvoering.


          Vaardigheid in het beheren van budgetten en het gebruik van projectmanagementtools.


          Inzicht in investeringsstructuren en financiële planning.


          Mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te pitchen voor uitgevers en investeerders.


          Kennis van contractonderhandelingen en juridische overwegingen.


          Uitstekende communicatievaardigheden.


          Vermogen om strategische plannen voor de lange termijn te ontwikkelen en zich aan te passen aan markttrends.


          Visionaire mentaliteit om veranderingen in de sector te voorzien en erop voor te bereiden.


          Actieve deelname aan sector evenementen en forums.
Howest competency profile:


·        You take your professional role in a committed manner.


·        You are open-minded.


·        You are a team player.


·        You respond appropriately and agile to change and innovation.


·        You are convinced of the importance of social commitment.


·        You are a broad networker and you bring your professional network within Howest.


·        You contribute to the international dimension of Howest.


·        You have an attitude of lifelong learning.


Job-specific competency profile:


          Knowledge of the Belgian games industry and indie game development.


          Ability to lead and manage teams.


          Strong interpersonal skills for collaboration and conflict resolution.


          Expertise in project planning, scheduling, and execution.


          Proficiency in managing budgets and using project management tools.


          Understanding of investment structures and financial planning.


          Ability to develop and pitch to publishers and investors.


          Knowledge of contract negotiation and legal considerations.


          Excellent communication skills.


          Ability to develop long-term strategic plans and adapt to market trends.


          Visionary mindset to foresee and prepare for industry changes.


Active participation in industry events and forums.

Toelatingsvoorwaarden

Vereist diploma en kennis:


·          Diploma bachelor of master


·          Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.


·          C1 attest Engels of bereid om dit te behalen


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.
Required degree and knowledge:


·        Bachelor's or Master's degree


·        You possess good oral and written communication skills in Dutch and English.


·        C1 certificate in English or willing to obtain one


If you have a foreign degree, with the exception of the Netherlands, an equivalency certificate from NARIC (www.naric.be) must be added.
Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.


Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:


·       Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.


·       Uitgebreide vormingsmogelijkheden.


·       Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.


·       Mogelijkheid tot telewerken.


·       Loopbaanbegeleiding en coaching.


·       woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 


·       Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.


·       Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.


·       Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.


·       Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.


·       Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.


Howest, the University College West Flanders, is an atypical, creative, innovative and entrepreneurial college. We try to put our core values, Serve Empower Care, into practice every day. Howest is an open and pluralistic college, with respect for diversity.


As an agile and decisive organization, Howest offers its employees the following benefits:


·       Staff members with an employment pct. of at least 50% receive a laptop computer at their disposal. In addition, a pool of laptops is available to all employees for use on campus.


·       Extensive training opportunities.


·       Opportunity for international experience.


·       Opportunity to telecommute.


·       Career guidance and coaching.


·       Commuting by public transportation is 100% reimbursed. Those who come by bicycle can count on a bicycle allowance.


·       Monthly allowance for private internet connection.


·       Blue bikes and cambio cars are available for service travel.


·       Meals on offer at democratic prices.


·       Networking moments throughout the year.


Cultural, tourist and shopping benefits with Benefits@Work and with the teacher's card.

Opmerkingen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
For substantive info, please contact:
Dries.Deryckere@howest.be
opleidingsmanager DAE

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
For info regarding appointment characteristics, please contact:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Dominiek Van Den Bussche
E-mail: dominiek.van.den.bussche@howest.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2024

Datum interview: nog niet bepaald

Indiensttreding: 01/09/2024